Saskia Pomeroy

Zig Zag Vase

45 GBP
Slipcast stoneware vases with red-orange stain

200mm x 120mm x 80mm